عناوین اخبار واطلاعیه ها

درباره مرکز

 مرکز تحقیقات زمین شناسی و محیط زیست زمین کاو، از سال 1383 فعالیت خود را با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری که به تأیید شورای گسترش آموزش عالی نیز رسیده است با راه اندازی گروه پژوهشی زمین کاو آغاز نمود و با توجه به توسعه فعالیت ها، انجام طرح های پژوهشی، پروژه های مطالعاتی و اجرایی، از سال 1387 با عنوان مرکز پژوهشی موافقت قطعی سه گروه پژوهشی را نیز دریافت نموده و با تکیه بر حفظ محیط زیست و عدم تخریب زیستگاه های انسانی، آب و خاک در مناطق مختلف تلاش می کند.

این مرکز از توان علمی و تخصصی بیش از 30 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های مختلف کشور بهره مند بوده و در راه نیل به اهداف پژوهش های کاربردی تلاش نموده است و ارتباط تنگاتنگی با سازمان ها و مراکز صنعتی و اجرایی برقرار نماید و تلاش دارد که بتواند ظرفیت های خود را در این راستا با همکاری سایر گروه ها و موسسات همکار ارائه نماید.
 
اعضای هیئت علمی، کارکنان مرکز
زلزله و مدیریت بحران
ناصر عبادتی، استادیار، زمين شناسی ساختمانی - دكتری
 
محسن پوركرمانی، استاد، زمين شناسی ساختمانی - دكتری
 
آزاده شاكری، مربی، زمين شناسی ساختمانی - كارشناسی ارشد
 
مريم صدقی، مربی، ژئوفيزيك - كارشناسی ارشد
 
 
زمين شناسی و ژئوتكنيک
 
سهيل قره، استاديار، ژئوتكنيك - دكتری
 
عليرضا فرازمند، مربی، ژئوفيزيك - كارشناسی ارش
 
امير نصرالدين پورتقوی، مربی، زمين شناسی ساختمانی - دانشجوی دكتری
 
سيد محمود فاطمی عقدا، دانشیار، زمين شناسی مهندسی - دكتری
 
احمد اديب، استادیار، زمين شناسی ساختمانی - دكتری
 
 
محیط زیست و برنامه ریزی ناحیه ای
 
همايون صفارزاده، استاديار، زمين شناسی محيط زيست - دكتری
 
غلامرضا فهيمی، استاديار، مديريت محيط زيست - دكتری
 
نرگس بهزاد، مربی، مهندسی شيمی - كارشناسی ارشد
 
همايون صفارزاده، استاديار، زمين شناسی محيط زيست - دكتری
 
غلامرضا فهيمی، استاديار، مديريت محيط زيست - دكتری
 
نرگس بهزاد، مربی، مهندسی شيمی - كارشناسی ارشد
 
بهزاد ثانی، استاديار، زراعت - دكتری
 
مونا اولاد عسکری، مربی، مديريت محيط زيست - کارشناسی ارشد
 
شهناز قاضی میر سعید، مربی، کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست و دانشجوی دکترای علوم محیط زیست
 
محمد سليمانی، استاديار، جغرافيا و برنامه ريزی شهری – دكتری