عناوین اخبار واطلاعیه ها

مراکز و موسسات همکار

 

×     مهندسین مشاور زمین ساخت ایرانیان (با رتبه بندی ژئوفیزیک) و ارزیابی ریست محیطی فعالیتهای معدنی و  صنعتی از وزارت صنایع و معادن

 

×     موسسه آموزش عالی آزاد سحاب (با گرایش های عمران، زلزله و مدیریت بحران)

 

×     مرکز فنی و حرفه ای ساخت و توسعه (برگزاری دوره های کاربردی شاخه های عمران و نقشه برداری)

 

×     شرکت رخداد بوم فردا (در حوزه های مدیریت بحران و خدمات آموزشی)

 

×     شرکت مهندسین مشاور خاک و سنگ

 

×     پژوهشکده سوانح طبیعی